Peinture
Art moderne
Réalisme
Art abstrait
Histoire de l'art
Collection publique
The Metropolitan Museum of Art (MET) (New York)
Chen, Hengke 陈衡恪
Cheng, Shifa 程十发
Feng, Zikai 蘴子愷
Fu, Baoshi 傅抱石
Gao, Jianfu 高剣父
Gao, Qifeng 高奇蜂
Huang, Binhong 黄宾虹
Li, Keran 李可染
Li, Kuchan 李苦禅
Li, Ruiqing 李瑞清
Lin, Fengmian 林風眠
Liu, Haisu 刘海粟
Lu, Yanshao 陸儼少
Pan, Tianshou 潘天寿
Qi, Baishi 齊白石
Ren, Bonian 任伯年
Ren, Xun 任薰
Ren, Yu 任預
Shi, Lu 石鲁
Su, Renshan 蘇仁山
Wang, Yuan 王缘
Wang, Zhen 王震
Wu, Changshuo 呉昌硕
Wu, Guanzhong 吴冠中
Wu, Zuoren 吴作人
Xu, Beihong 徐悲鸿
Xu, Gu 虚谷
Zeng, Xi 曾熙
Zhang, Daqian 張大千
Zhao, Zhiqian 趙之謙
Between Two Cultures: Late 19th and 20th Century Chinese Paintings from the Robert H. Ellsworth Collection in the Metropolitan Museum of Art
Retour vers le haut de page