Partager ce contenu

Oeuvre (étude et analyse)
Sarcophage
Zoroastrisme
Collection publique
Zhongguo Guojia Bowuguan 中国国家博物馆
Běi Cháo Sùtèrén dàhuì zhōng xiānjiào sècǎi de xīn túxiàng: Zhōngguó Guójiā Bówùguǎn cáng Běi Cháo shítáng jiěxī 北朝粟特人大会中祆教色彩的新图像 : 中国国家博物馆藏北朝石堂解析 = New Images with Zoroastrian Flair in a General Assembly of Sogdians during the Northern Dynasties...