Partager ce contenu

Gravure
Cuivre
Oeuvre (étude et analyse)
Scène de bataille
Castiglione, Giuseppe, S. J. (dit Lang Shining 郎世寧)
Le Bas, Jacques-Philippe
Qiánlóng èrshísì nián "Hēi shuǐ yíng jiěwéi zhàn" yǔ "Hēi shuǐ wéi jiě" tú 乾隆二十四年黑水營解圍戰與黑水圍解圖 = "The Battle at the Black Water River" in 1759 and the Painting 'Lifting of the Siege at the Black Water River'