Partager ce contenu

Peinture
Art numérique
Collection publique
National Palace Museum
Museo dell'Opera di Santa Croce
Castiglione, Giuseppe, S. J. (dit Lang Shining 郎世寧)
Gùgōng 4G xíngdòng bówùguǎn-yì yù mànyóu ─ Láng Shìníng xīn méitǐ yìshù zhǎn 故宮4G行動博物館-藝域漫遊─郎世寧新媒體藝術展 = A 4G, Mobile National Palace Museum: Giuseppe Castiglione–Lang Shining New Media Art Exhibition