Partager ce contenu

Histoire
Géographie humaine
Géographie physique - Espace naturel
Kangxi 康熙, empereur de Chine
Yongzheng 雍正, empereur de Chine
Qianlong 乾隆, empereur de Chine
Bǎinián biànqiān: Qīng chū “Shèngjīng tōngzhì” de biānzuǎn jí qí nèiróng tànxī 百年變遷:清初《盛京通志》的編纂及其內容探析 = A Century of Change: A Study on the Compilation of General Gazetteer of Shengjing and Its Contents