Partager ce contenu

Plante
Parcs et jardins
Empereur - Impératrice
Hǎi xī jí huì : Qīng gōng yuányòu zhōng de wàiyáng zhíwù 海西集卉—清宮園囿中的外洋植物 = Collection of Western Life: Overseas Plants Grown in the Qing Court Gardens