Partager ce contenu

Poésie
Peinture chinoise à l'encre
Paysage
Voyage
Thèmes, Motifs
Huang, Yen-lü 黄硯旅
Shítāo xiě Huáng Yànlǚ shīyì cè : Hé shì zhì lè lóu zhēncáng 石涛寫黄硯旅詩意册 : 何氏至樂樓珍藏 = Poetic Expressions of Huang Yen-Lü by Shih T'ao (ca. 1640 - A.D.) : Collection : Ho Family of Kwangtung