Partager ce contenu

Bronze
Collection privée
Fan, Katherine et George (famille)
Shouyang studio
Ancient Chinese Bronzes from the Shouyang Studio: The Katherine and George Fan Collection = Shouyang jijin: Hu Yingying Fan Jirong cang Zhongguo gudai qingtongqi 首陽吉金:胡盈瑩、范季融藏中國古代青銅器