Partager ce contenu

Bronze
Fonderie
Moulage (fonderie)
Technique (art)
Erlitou wenhua zhi Xi Zhou wenhua shiqi qingtong jue zhuxing fen fan ji mu de yanjin 二里头文化至西周时期铜爵铸型分范技木的演进 = Involvement of the Separate Casting Method of Bronze Jue from Erlitou to Western Zhou