Partager ce contenu

Bronze
Epigraphie
Oeuvre (étude et analyse)
Mausolée
Zhanguo Zhongshan wang ling zhao yu tu zhong wu zuo `tang' de zongti xingzhi bu zheng 戰國中山王陵兆域圖中 五座「堂」的總體性質補證 = Supplementary Evidence for the Overall Nature of the Five « Halls » in the Mausoleum Plan for the Zhongshan Royal Tombs of the Warring...