Partager ce contenu

Bronze
Epée
Collection publique
Zhenjiang Museum
Zhenjiang bowuguan cang Wu guo qingtong jian ji chubu yanjiu 镇江博物馆藏吴国青铜剑及初步研究