Partager ce contenu

Tombe
Terre cuite
Fer
Archéologie
Bronze
Numismatique
Céramique
Zhengzhou Shangjie shuichang Jin mu fajue jianbao 郑州上街水厂晋墓发掘简报 = Excavation of Jin Period Tombs at the Zhengzhou Shangjie Waterworks