Partager ce contenu

Cloche
Bronze
Art du métal
Epigraphie
Zhongguo caishui bowuguan cang "Teng Hou Qiu Zhi Ge Zhong" kao 中国财税博物馆藏滕侯赇之歌钟考 = A Study of Bianbo "Teng Hou Qiu Zhi Ge Zhong" of Chinese Finance and Taxation Museum