Partager ce contenu

Gravure
Gravure sur bois
Bibliophilie
Edition
Wang, Tingne (Tingna) 汪廷訥
Shushang de mianju : «Renjing yangqiu» yu Wang Tingne de chuban shiye 书商的面具 : «人镜阳秋»与汪廷讷的出版事业 = A bookseller’s mask : «Renjing yangqiu» and Wang Tingne’s publishing