Partager ce contenu

Céramique
Glaçure
Tenmoku
Couleur
Chiang, You-ting 江有庭
Laizi cangqiong de yao dong, Jiang Youting de cang se tianmu 來自蒼穹的耀動,江有庭的藏色天目 = Radiance of the Heavens: Chiang You-ting's Hidden Colored Tenmoku