Partager ce contenu

Art indépendant
Peinture
Mouvement artistique
Wuming (mouvement)
Shi, Zhenyu 石振宇
Shi Zhenyu : Wuming huaji. Juan 5 石振宇: 无名画集. 卷五 = Shi Zhenyu: Wuming (No Name) Painting Catalogue. Vol. 5