Partager ce contenu

Peinture
Art moderne
Art contemporain
Groupe des Etoiles (Xing xing)
Light Before Dawn: Unofficial Chinese Art 1974-1985 = Liming shuguang : Yijiuqisi zhi yijiubawu nian Zhongguo qianwei yishu 黎明曙光 一九七四至一九八五年 中國的前衛藝術