Partager ce contenu

Peinture chinoise à l'encre
Shunzhi 顺治, Empereur de Chine
Shunzhi di de huihua ji xiangguan wenti lüekao 顺治帝的绘画及相关问题略考 = On Emperor Shunzhi's Painting and the Related Issues