Partager ce contenu

Tombe
Cercueil
Iconographie
Peinture
Xiwangmu 西王母 (mythologie chinoise)
Zoucheng Wohu shan M2 nan shiguo huaxiang xintan —— Jianyi Han hua zhong Zilu yu Xiwangmu de zuhe guanxi 邹城卧虎山M2南石椁画像新探——兼议汉画中子路与西王母的组合关系 = On the Illustrated Sarcophagus of Tomb 2 at Wohu Mount in Zoucheng and the Zilu-Xiwangmu Image in the Han